VPS Server Standard plan : Terms and conditions

ข้อตกลงในการใช้บริการ VPS hosting

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ของบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง ecomsiam.com ในนาม ecomsiam.com กับคุณ และเป็นข้อตกลงที่คุณมีต่อ Ecomsiam.com ในการใช้บริการ โดยคุณได้รับรู้ ได้อ่านข้อตกลงทั้งหมด และยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้แล้ว

โดยข้อตกลงนี้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย และคุณรับทราบและตกลงว่า Ecomsiam.com สามารถยกเลิก หรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้ทุกขณะตามเห็นสมควร

Ecomsiam.com เป็นผู้ให้บริการ Web hosting เช่น เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (หรือ VPS) ข้อตกลงนี้เป็นการกำหนด ข้อตกลง ที่ได้รับการตกลงกันระหว่าง ecomsiam.com และผู้ใช้บริการ VPS Server - Standard plan มีดังนี้ค่ะ

ขอบเขตของข้อตกลง

ข้อตกลงนี้จะครอบคลุมถึงการให้บริการ VPS โดย ecomsiam.com กับคุณ ซึ่งในที่นี่เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ลูกค้า"

การรับประกันและขอบเขต


(1) ลูกค้าผู้ใช้บริการ VPS มีความเข้าใจและยอมรับว่า ecomsiam.com มีหน้าที่ในการการจัดสรร VPS server และเครือข่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์และอีเมล์สำหรับท่าน

แต่เนื่องจาก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความ่ซับซ้อนของอุปกรณ์ ตลอดจนบริการและผู้ให้บริการข้อมูล ซึ่งอาจไม่มีบริการให้คุณตลอดเวลา ท่านรับทราบแล้วว่าบริการ VPS และบริการอื่น ๆ อาจไม่พร้อมใช้งาน และมีข้อยกเว้นของการรับประกันใด ๆ ตามที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้

(2) Ecomsiam ไมต้องรับผิดชอบใด ๆ ในเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่ VPS หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากเหตุอันสุดวิสัย เช่น ไฟดับ, ระบบเครือข่าย network ขัดข้อง และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือปัญหาด้าน Hardware และเครือข่าย หรือระบบการทำงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข

(3) ท่านยอมรับว่า Ecomsiam ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ หรือรับประกันหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการ VPS หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากนี้ รวมถึง ไม่มีส่วนในการรับประกันใด ๆ หรือเงื่อนไขใดๆ ของการซื้อขายในเว็บไซต์ของท่าน การลดลงของกำไร ความเสียหายด้ายชื่อเสียง การสูญหายของข้อมูล ความสูญหายของข้อมูลการติดต่อ หรือการเคลมใดๆจากบุคคลที่สาม หรือการรับประกันว่าบริการ VPS จะไม่หยุดชะงัก หรือข้อผิดพลาดใด ๆ

และ ecomsiam ได้รับการยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่มีการพิสูจน์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าว ไม่เกิน่จำนวนเงินที่ลูกค้าได้จ่ายให้ ecomsiam.com สำหรับการใช้บริการ VPS ในปีนั้น

การยอมรับนโยบายการใช้งาน


(1) ผู้ใช้บริการจะไม่นำ SERVER ไปใช้เป็น "สื่อในสิ่งที่ผิดกฎหมาย" สื่อที่เกี่ยวกับเรื่องลามก อนาจาร ผิดศีลธรรม ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้อื่น หรือการค้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้อื่น หรือประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ใช้บริการรายอื่น

(2) ผู้ใช้บริการจะไม่นำ SERVER ไปใช้ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้สาระ (Spam mail) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีผู้ร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์

(3) ผู้ใช้บริการจะระมัดระวังและเก็บรักษารหัสผ่าน ในการเข้าใช้ Server และอีเมล์ ในกรณีที่มีอีเมล์ส่ง Spam mail จำนวนมากออกจาก server จาก รหัสผ่านหรือ password ของผู้ใช้บริการรั่ว ซึ่งส่งผลให้ IP ของ server ติด Black list นั้น ผู้ใช้บริการทราบว่า ปัญหาดังกล่าว "ไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือเป็นการกระทำของ ecomsiam เลย" นอกจากนี้ ecomsiam ได้ช่วยท่าน แก้ไขโดยปลด Black list ให้ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขหลายวัน หรือเป็นสัปดาห์ หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายให้กับผู้ที่ Black list IP ของท่าน (และ Ecomsiam ไม่ได้เป็นผู้รับเงินเหล่านี้)

หากผู้ใช้บริการมีการฝ่าฝืนหรือดำเนินการการกระทำดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการ Suspend host หรือปิดการให้บริการ (Terminate) ได้โดยมิต้องชำระเงินคืน ให้กับผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

ผู้ให้บริการ (ecomsiam.com) จะไม่ขอรับผิดชอบทางกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ได้แจ้งในรายละเอียดข้างต้น

ขอบเขตการให้บริการ (Standard Support plan)


(1) การให้บริการ VPS Standard plan โดยทีมงานสันับสนุน หรือ Customer support ของ ecomsiam.com เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ (Hardware) และสนับสนุนเครือข่าย (Network) เท่านั้น

(2) Ecomsiam ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail สำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น การจัดการงานของ VPS เซิร์ฟเวอร์ ,การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอีเมล์, การ check email หรือการใช้งานเว็บไซต์ หรืออย่างอื่นที่นอกเหนือการควบคุมและความรับผิดชอบของ ecomsiam

(3) คุณยอมรับว่าการสนับสนุนของ ecomsiam.com "ไม่ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อัปโหลดหรือติดตั้ง" โดยคุณหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงบริการของคุณ

(4) Ecomsiam ให้การสนับสนุน (support) ทางโทรศัพท์ ระหว่างเวลา 08:30 และ 17.30 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อการสนับสนุนหรือ Support ทางอีเมล์ support@ecomsiam.com ได้ตลอดเวลา
และ Line id : @ecomsiam หรือในกรณีเร่งด่วนมาก สามารถติดต่อ โทร. 081-8311518

การชำระเงิน (Payment)


การชำระค่าบริการ VPS hosting เป็นลักษณะ "ชำระก่อนการใช้งาน" คือท่านต้องชำระค่าบริการก่อนการใช้งาน ตามระยะเวลาที่เลือกบริการไว้

ซึ่งทาง ecomsiam จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ถึงท่านล่วงหน้า ทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์และอีเมล์ของท่าน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทขอให้ท่านดำเนินการชำระก่อนหมดอายุ

การชำระเงินล่าช้า


ลูกค้าทุกท่านมีระยะเวลาในการ "ชำระเงินล่าช้า นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระได้ไม่เกิน 7 วัน "

หากเกินจากนั้นเราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ (Suspend VPS) ซึ่งจะมีค่าปรับในการเริ่ม activate เป็นจำนวนเงิน 200 บาท "หากเกินจาก 15 วัน เราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ VPS และปลดออกจาก server" ซึ่งมีค่าธรรมเนียม ในการกู้คืนหรือ restore เว็บไซต์และอีเมล์เข้าใช้งานต่อ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

การยกเลิกและการสิ้นสุด VPS


(1) ลูกค้ารับทราบว่าหาก Vps hosting หมดอายุ และหากบริษัท ไม่ได้รับแจ้งชำระเงินต่ออายจากท่าน VPS hosting และบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะถูกระงับการให้บริการโดยอัตโนมัติ 7 วันหลังจากวันที่หมดอายุ และจะถูกยกเลิกและลออกจากระบบ (Terminate) 14 วันหลังจากที่หมดอายุ

(2) ลูกค้าอาจบอกเลิกการใช้งาน VPS server ทางอีเมล์ ถึง support@ecomsiam.com โดยส่งจาก email admin ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ecomsiam

(3) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เมื่อยกเลิกการใช้ VPS hosting แล้ว ข้อมูลของท่าน จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติในวันที่ยกเลิก และเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการ Backup หรือ download ข้อมูลของท่าน ก่อนที่จะมีการยกเลิก VPS Server (Terminate host)

(4) ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการ VPS ก่อนวันที่หมดอายุ ลูกค้าจะไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ สำหรับจำนวนเงินที่เหลือสำหรับ VPS ที่ไม่ได้ใช้งาน

ข้อตกลงเกี่ยวกับโดเมนเนม


ความเป็นเจ้าของโดเมนเนม

ทางบริษัทจะยึดถือความเป็นเจ้าของโดเมนเนม ตามชื่อที่ระบุใน ชื่อเจ้าของโดเมน (Registrant) ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Admin Contact) ถือเป็นตัวแทนเจ้าของในการดูแลแก้ไขข้อมูลของโดเมน ซึ่งคุณต้องแก้ไขข้อมูล อีเมล์ของ Admin Contact เสมอเมื่อคุณเปลี่ยนอีเมล์ เพราะการติดต่อ ยืนยันความถูกต้องต่างๆ จะใช้ที่อีเมล์นี้

การจดทะเบียนโดเมนเนม

(1) เมื่อมีการจดทะเบียนโดเมนเนมไปแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนเป็นโดเมนชื่ออื่นได้ เว้นแต่จะขอจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโดเมนเนมตามปกติ


(2) โดเมนเนมจะถูกจดทะเบียน หลังจากคุณชำระเงิน และแจ้งชำระเงินมายังเราเรียบร้อยแล้ว


(3) โดเมนเนม ที่ท่านได้ชำระเงิน และทาง ecomsiam.com ได้ดำเนินการจดทะเบียนไปแล้ว (Registration completed) จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้กับท่านได้ (No refundable)


(4) การแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยผ่านระบบล๊อกอิน ชื่อโดเมน และพาสเวิร์ด คุณต้องรักษาพาสเวิร์ด หรือรหัสผ่านเป็นอย่างดี หากมีความเสียหายจากการแก้ไขดังกล่าว Ecomsiam.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น


(5) โดเมนที่จะหมดอายุ (Expired domain) คุณต้องรีบดำเนินการต่ออายุ (Renewal Domain) ก่อนวันหมดอายุ หากโดเมนถูกจดทะเบียนไปจากศูนย์จดทะเบียนอื่น หรือมีผู้อื่นขอจดทะเบียนเข้ามา Ecomsiam.com ไม่อาจรับผิดชอบในการติดตามโดเมนกลับคืนมาให้ได้


(6) ข้อตกลงเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนมของ Registrar

- บริษัทเป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนเนมของ TUCOW Inc. (OpenSRS) และ ICANN

- และเป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนเนมของ Webnic

- และเป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนเนมของ OnlineNIC

- และเป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนเนมของ THNIC

ข้อตกลงในการจดทะเบียนโดเมนเนมให้ถือตาม ข้อตกลงของ Registrar ดังกล่าวข้างต้น

ข้อกำหนดสำหรับการร่วมรายการโปรโมชั่น Free Domain


โปรโมชั่น ! web hosting ฟรีโดเมน 1 ปี สำหหรับโดเมนเนม .com, .net, .org, .info, .biz หรือ .co.th , .in.th, .ac.th, .or.th ใช้สำหรับผู้สั่งซื้อ VPS hosting ระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป สามารถใช้โปรโมชั่นนี้กับการจดทะเบียนโดเมน กับบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด เท่านั้น และท่านจะต้องใช้โปรโมชั่นดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง

(กล่าวคือ ท่านต้องจดโดเมน หรือย้ายโดเมนให้เสร็จภายใน 30 วัน)

กรณีโดเมนเนมที่ท่านเคยจดทะเบียนไว้แล้วกับผู้ให้บริการรายอื่น หากต้องการให้ ecomsiam ต่ออายุโดเมนเนมดังกล่าว ท่านจะต้องโอนย้ายโดเมน (transfer domain) มาจดทะเบียนกับบริษัทเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นโปรโมชั่นweb hosting ฟรีโดเมนนี้ กรณี โดเมนเนมที่ใช้ promotion free domain ไม่สามารถโอนย้ายโดเมนได้ (transfer domain) หรือกรณีย้ายหรือ transfer domain ย้ายโดเมนไม่สำเร็จ

โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้กับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

การติดต่อกับบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด


หากท่านมีข้อสงสัย หรือรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VPS HOSTING สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่

บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด

โทร. 02-968 2665 ,02-968 3399 (office hour) Line ID : @ecomsiam

แฟกซ์. 02-968 3400 email : support@ecomsiam.com

เวลาทำการปกติของบริษัท

วันจันทร์-วันเสาร์ : 8.30 น. - 17.30 น.

การติดต่อนอกเวลาทำการ หรือกรณีเร่งด่วน

สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ โทร. 081-8311518